BERLIN-CHEMIE

Saglygy goraýys üçin niýetlenen

BERLIN-CHEMIE kompaniýasy baý taryhy bolan halkara derejeli täzeçil usully derman öndürijisidir. 1992-nji ýyldan bäri BERLIN-CHEMIE kompaniýasy halkara derejesinde hereket edýän MENARINI Group toparyna degisli bolup, ol ýyllar boýy italýan derman senagat bazarynda öndebaryjy bolup gelýär. Kompaniýanyn 1886-njy ýylda Napoli säherinde düýbi tutulyp, onun edara binasy Florensiýada ýerlesýär we ýyllaryn dowamynda masgala tarapyndan ýöredilýän, bütindünýä derejesinde isleýän derman senagaty kompaniýasyna öwrüldi. MENARINI Group toparynyn çäginde, BERLIN-CHEMIE kompaniýasy Germaniýadaky, Gündogar Ýewropadaky we GDA sebitindäki derman senagaty biznesleri üçin jogapkärdir. Mundan basga-da, Berlin säheri bu toparyn ylmy barlaglarynyn merkezlerinin biridir.

> 5000 isgär

> 30 bazar

€ 1,7 milliard satuw

Ýokary depginli ösüs, täzeçil lukmançylyk önümleri we ýyllar boýy toplanan baý tejribeler BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyn söwda bellikleridir. Berlin-Adlershofda, bizin taryhymyz 1890-njy ýyla uzaýar. Bizin isgärlerimizin bir bölegi eýýäm bäs nesil bäri lukmançylyk önümlerinin islenip taýýarlanmagynda, öndürilmeginde we ýaýradylmagynda zähmet çekip gelýän masgalalardan gelip çykýar. Biz Berlindäki öz esasy edaramyz bilen örän ýakyn gatnasyk alyp baryp, ona çunnur çemelesýäris.

Sol bir wagtyn özünde, biz döwrebap kompaniýadyrys. Jemi alnanda bizde 70 milletden gowrak bolan 5000-den gowrak adam zähmet çekýär. Mundan basga-da, BERLIN-CHEMIE kompaniýasynda hünärmenleri taýýarlamak ençeme ýyllap däbe öwrüldi we Söwda we Senagat Palatasy tarapyndan birnäçe gezek sylaglanyldy. Bu köpdürli aýratynlyklar bizin esasy kuwwatymyzdyr.

BERLIN-CHEMIE-nin ýol ýazgysy

Sonky ýyllarda BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyn ýeten ösüsleri derman senagaty bazarynyn ilerlemegine getirdi. Bu ajaýyp netije BERLIN-CHEMIE we MENARINI-nin täzeçil lukmançylyk önümlerini isläp taýýarlamakdaky strategiýasynyn aýdyn subutnamasydyr. Seýle etmek bilen biz hünärmen taýýarlygyna we ylmy satuw güýjümizin isinin hiline uly baha berýäris. Seýle dowamly tagallalaryn netijesinde BERLIN-CHEMIE kompaniýasy saglygy goraýys ulgamynda, hususan-da lukmanlaryn we hünärmenlerin arasynda uly abraýdan peýdalanýar.

Umuman alnanda BERLIN-CHEMIE kompaniýasy 30-dan gowrak döwleti derman bilen üpjün edip, 26 döwletde bolsa sahamçasy bardyr. BERLIN-CHEMIE kompaniýasy Gündogar Ýewropada we GDA sebitinde öndebaryjy derman öndürijilerinin biridir. Sebitdäki taryhy isjenligi sebäpli BERLIN-CHEMIE kompaniýasy özünin ýerli marketing boýunça köpýyllyk tejribesine, çylsyrymly paýlaýys ulgamyna we Russia döwletinin Kaluga säherindäki döwrebäp önümçilik merkezine daýanýar.

Goşmaça temalar