MENARINI Group topary

Öndebaryjy italýan derman senagaty kompaniýasy

Florensiýada edara binasy bolan MENARINI Group topary Italiýanyn öndebaryjy derman senagaty kompaniýasydyr. Ol dünýä derejesinde 130-dan gowrak döwletde hereket edýär. Özünin 125 ýyldan gowrak taryhy bilen, kompaniýalar topary halkara derejesinde tassyklanan hili kepillendirýär.

MENARINI Group toparynyn 17000-den gowrak isgärinin hemmesi täzeçil saglyk çözgütlerini hödürlemekde we adamaryn durmusyny ýokarlandyrmakda gündelik zähmet çekýär. Kompaniýalar toparynyn dünýä derejesindäki ýyllyk satuw dolanysygy 3,6 milliard ýewrodyr.

> 17000 isgär

> 130 döwlet

€ 3.6 milliardlyk satuw

Maddy netijeler ylmy barlaglara, innowasiýa we halkara ülnülere esaslanan täsirli strategiýasynyn, seýle hem lukmanlaryn hem-de hassalaryn talaplaryny bilmek we olary kanagatlandyrmak ukybynyn aýdyn subutnamasydyr.

MENARINI filosofiýasynyn esasy kuwwaty hem onun halkara hyzmatdaslar bilen islesmegidir: Maksat - saglyk ulgamynda täzeçil çözgütlere, dermanlyk önümlerine we hyzmatlara itergi berýän bilelikdäki hyzmatdaslygy ýola goýmakdyr.

MENARINI-de, ýokary hil derejesi korporasiýanyn umumy strategiýasynyn esasyny düzýär. Ähli korporatiw gurluslar derman önümçiliginin dürli tapgyrlaryna gosulýarlar: bu täsirli ulgam her tapgyrda, ýagny ylmy barlagdan önümçilige, satuwdan ylmy maglumatlaryn üpjünçiligi ýaly tapgyrlarda hili kepillendirmek boýunça ýeke-täk takyk salgylanma döretdi. Biz bularyn ählisini bir maksat üçin edýäris: ussatlyk.

Dünýä derejesinde topar ýedi ylmy barlag merkezini, 16 önümçilik merkezini isledýär we olar her ýylda 585 million derman birligini öndürýär.

Toparyn ösüsi ýyllyk söwda dolanysygy we isçi güýji babatda durnukly galdy we ylmy barlag, ösüs we halkara standartlaryna esaslanan korporatiw strategiýanyn hem netijesidir. Seýle pikir etmek BERLIN-CHEMIE kompaniýasyna hem bähbitli bolup, bu strategiýany öz jogapkärçiliginin çäklerinde dowamly we üstünlikli alyp barýar.

Goşmaça temalar