Maglumat gizlinligi

Google Teg Dolandyryjysy

Bu sahypada Google Teg Dolandyryjysy ulanylýar. Google Teg Dolandyryjysy kompaniýalar üçin interfeýs arkaly öz web sahypalarynyň tagmalaryny dolandyrýan Google Inc. çözgüdidir. Google Teg Dolandyryjysy kukileri ulanmaýar we şahsy maglumatlardan peýdalanmaýar. Bu gural beýleki tagmalaryň işlemegine itergi berip, ol hem maglumatlaryň ýygnalmagyna sebäp bolup biler. Google Teg Dolandyryjysy bu maglumatlara giriş etmeýär. Eger domen ýa-da kuki derejesinde deaktiwasiýa edilse, bu Google Teg Dolandyryjysy tarapyndan işledilen ähli yzarlaýjy tagmalary öz ýerinde goýýar.

Google Teg Dolandyryjysy

Biz bu web sahypasynda Google Kartalarynyň hyzmatlaryndan peýdalanýarys. Bu bize siz üçin interaktiw kartlary web sahypasynda gonümel görkezmäge we karta funksiýasyna ýeňillik bilen girmäge mümkinçilik berýär. Bu amal GDPR-yň 6-njy maddasynyň (1) (f) bölüminiň kanuny binýadyna esaslanýar. Google Kartalarynyň funksiýalaryny ulanmak üçin öz IP salgyňyzy ýazdyrmak zerurdyr. Web sahypasyna baranyňyzda Google öz web sahypamyzyň degişli içerki sahypasyny çagyrandygyňyz barada maglumat alýar. Bu hadysa hasaba girilen Google ulanyjy hasaby üpjün edilse ýa-da şeýle ulanyjy hasaby ýok bolan halatynda hem peýda bolýar. Eger siz Google bilen hasaba giren bolsaňyz, maglumatlar siziň hasabyňyza gönümel birikdiriler. Eger siz maglumatlaryň Google profiline birikdirilmegini islemeseňiz, düwmäni basmazdan ozal hasapdan çykmalysyňyz. Google siziň maglumatlaryňyzy ulanyjy profili hökmünde ýazdyrýar we olardan reklama maksatlary, bazary öwrenmek we/ýa-da web sahypanyň dizaýn islegini öwrenmek üçin peýdalanýar. Siziň şeýle ulanyjy profiliniň döremegine garşy çykmaga hukugyňyz bardyr; bu hukukdan peýdalanmak üçin siz Google-a gönümel ýüz tutmaly bolarsyňyz. Google tarapyndan toplanan maglumatlaryň maksady we möçberi barada giňişleýin maglumatlary üpjün edijiniň maglumat gizlinligi bildirişlerinden tapyp bilersiňiz. Şeýle hem, siz bu bildirişlerde bu babatda öz hukuklaryňyz barada goşmaça maglumatlary, şeýle hem gizlinligiňizi goramak üçin sazlamalary tapyp bilersiňiz: http://www.google.de/intl&de/polies.privacy. Google siziň şahsy maglumatlaryňyzy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hem işleýär we Ýewropa Bileleşigi-ABŞ Gizlinlik goragynyň çäklerine girýändir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Goşmaça temalar