MENARINI Group toparynyň özüňi alyp baryş kadalary

Dogruçyllyk we etika biziň işlerimiziň özenidir.

MENARINI Group toparynyň Özüňi alyp baryş kadalary toparyň işini hyjuwlandyrýan gymmatlyklary beýan edýär. MENARINI-niň ýa-da göni ýa-da gytaklaýyn edarasynyň gyzyklanmasy esasynda işlemek niýeti şu Özüňi alyp baryş kadalaryndaky beýän edilýän ýörelgelerine garşy çykýan kadalary girizmäge hiç kimiň hukugy ýokdur.

Biz dogruçyllygy we etikany öz işlerimiziň özeninde goýmak arkaly olaryň biziň kuwwatymyzyň we barha artyp barýan üstünligimiziň esasy çeşmesidigine berk ynanýarys.

Bu kadalar kagyzyň ýüzündäki gury sözler bolman, eýsem olar Italiýadaky we daşary ýurtdaky müdirleriň, menejerleriň we işgärleriň özlerini alyp barmagyny höweslendirmäge, şeýle hem öz paýdarlarymyz babatda ygtybarly işlere esaslanan kollektiw döretmäge gönükdirilen gönümel we takyk gollanmadyr.

MENARINI Group toparynyň Özüňi alyp baryş kadalary dünýäniň haýsy künjegindedigine garamazdan toparyň ähl kompaniýalaryna degişlidir.

GÖÇÜRIP AL

Menarini Global Third parties' Code of Conduct
Menarini Group toparynyň Özüňi alyp baryş kadalary (iňlisçe)

Goşmaça temalar